آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 21 اسفند 91