آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 20 اسفند 91