آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 19 اسفند 91