آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 18 اسفند 91