آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 17 اسفند 91