آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 16 اسفند 91