آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 15 اسفند 91