آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 14 اسفند 91