آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 13 اسفند 91