آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 12 اسفند 91