آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 11 اسفند 91