آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 10 اسفند 91