آگهی استخدام مراکز درمانی و بیمارستانها 16 مرداد 92