آگهی استخدام لیسانس در گروه صنعتی تولیدی واقع در تهران ، ساری و رشت