آگهی استخدام شیراز ، بندر عباس ، کرمان ، یزد و بوشهر 14 خرداد 92