آگهی استخدام شیراز ، بندر عباس ، کرمان ، یزد و بوشهر 13 خرداد 92