آگهی استخدام شرکت قدرت کنترل پارس در نیروگاه شاهرود