آگهی استخدام شرکت بازرگانی و پخش تینازیست حیات واقع در استان های فارس،