آگهی استخدام شرکت بازرگانی و پخش تینازیست حیات در فارس، بوشهر، کهگیلوی