آگهی استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز و پتروشیمی 6 خرداد 92