آگهی استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز و پتروشیمی 3 خرداد 92