آگهی استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز و پتروشیمی 2 خرداد 92