آگهی استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز و پتروشیمی 1 خرداد 92