آگهی استخدام شرکت آرمان سیما ی ایده آل ، فعال دربخش تجهیزات سمعی بصری