آگهی استخدام شرکت (( پویا شیمی)) تولیدی فعال در زمینه تولید مواد شیمیا