آگهی استخدام شركت نفت و گازو پتروشیمی 31 فروردین 92