آگهی استخدام شركت نفت و گازو پتروشیمی 30 فروردین 92