آگهی استخدام شركت نفت و گازو پتروشیمی 28 فروردین 92