آگهی استخدام شركت نفت و گازو پتروشیمی 26 فروردین 92