آگهی استخدام سرپرست تعمیرات در شرکت تولیدی واقع در تهران