آگهی استخدام در مراکز پزشکی و درمانی آذربایجان شرقی و غربی-شهریور 93