آگهی استخدام درمانگاه خیریه شبانه روزی حضرت علی اصغر