آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني استان كردستان