آگهی استخدام جهت بازرسی و نمونه برداری از تولیدات صنایع شیمی و پلیمر