آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 12 اردیبهشت 92