آگهی استخدام تکنسین برق و تکنسین کامپیوتر 20 خرداد 92