آگهی استخدام تکنسین برق و تکنسین کامپیوتر 15 خرداد 92