آگهی استخدام بیمارستان یکی از سازمان‌های دولتی در تهران