آگهی استخدام بازرس فنی جرثقیل و بالابرها ، جوش و مخازن تحت فشار