آگهی استخدامی پرستار و بهیار در درمانگاه خیریه شهید صدر