آگهی استخدامی مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل اسفند 91