آگهی استخدامی شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا - مهلت 19 خرداد 92