آگهی استخدامهای تکنسین تاسیسات و لیسانس مکانیک - الکترونیک